Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionKonstantynów Łódzki
  • Phone+48 42 211 88 01

Twój schowek jest pusty

Warunki gwarancji w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami


 
1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i prawidłową pracę swoich wyrobów pod warunkiem przestrzegania zaleceń fabrycznej instrukcji transportu, montażu i eksploatacji. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem terminowej zapłaty za zakupiony towar. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie płatności powoduje wygaśnięcie uprawień z tytułu gwarancji.
2. Gwarant udziela gwarancji na swoje wyroby na okres 24 miesięcy licząc od dnia wydania wyrobów Kupującemu. Przy czym wytrzymałość mechaniczna wyrobów i utrzymanie funkcjonalności tras kablowych jest gwarantowana przez okres 36 miesięcy.
3. Gwarant odpowiada za wady wynikłe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie. Roszczenia z tytułu rękojmi są wyłączone.
4. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności w wyniku niewłaściwego używania, przechowywania, transportu oraz wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada dostawca ani Kupujący.
5. Kupujący powinien zgłosić reklamację na piśmie w ciągu dwóch dni:
  • od daty dostarczenia wyrobu w przypadku wad jawnych
  • od daty ich wykrycia w przypadku wad ukrytych.
6. W przypadku dokonywania odbioru technicznego wyrobu przez Kupującego w zakładzie produkcyjnym gwaranta wady jawne należy zgłosić bezpośrednio do protokołu odbioru.
7. Kupujący jest zobowiązany podać w zgłoszeniu datę udostępnienia reklamowanego wyrobu do naprawy.
8. Reklamacja powinna być załatwiona w odpowiednim terminie wynikającym z charakteru wykrytej wady.
9. Termin gwarancji nie ulega przedłużeniu, także w razie wymiany wyrobu na nowy. Gwarancja kończy bieg zgodnie z jej pierwotnym terminem.
10.Wyroby wadliwe wymienione na nowe stają się własnością gwaranta.
11.Gwarant nie odpowiada za szkody spowodowane wyłączeniem z eksploatacji wyrobu w okresie od ujawnienia wady do czasu jej usunięcia.
12.W przypadku reklamacji bezpodstawnej Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wydatków, które poniósł gwarant w związku z tą reklamacją.